Registračný formulár

Aby ste si mohli užívať naše zľavy, vyplňte registračný formulár a získajte zľavovú poukážku.


* nepovinná položka
** je uvedené v servisnej knižke alebo v technickom preukaze. Dátum prvej registrácie vozidla uvádzajte vo formáte dd.mm.rrrr
 

SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY
so spracovaním osobných údajov podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,Zákon“)
Po prečítaní Informačného oznámenia o dátovom spracovávaní osobných údajov, vyznačením nižšie uvedenej súhlasnej ikony

potvrdzujem, že som čítal/a Právne informácie - Všeobecné podmienky, s dôrazom na ustanovenia Informačného oznámenia týkajúce sa Ochrany osobných údajov1, a týmto udeľujem súhlas spoločnosti FCA Central and Eastern Europe Kft., so sídlom: Madarász Viktor utca 47, Budapešť 1138, Maďarsko, zapísaná v obchodnom registri pod číslom 01-09-167595, podnikajúcej na území Slovenskej republiky prostredníctvom Fiat Chrysler Automobiles SR, organizačná zložka, so sídlom: Mlynské Nivy 45, Bratislava 821 09, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.: 2155/B, IČO: 46 925 881 (ďalej len „FCA Central and Eastern Europe Kft.”) s tým, aby:

zobraziť viac informácií

- spracúvala moje osobné údaje v rozsahu: titul, meno, priezvisko, bydlisko, e-mail, telefón (ďalej len „osobné údaje”), a beriem na vedomie, že spracovanie mojich osobných údajov môže FCA Central and Eastern Europe Kft. uskutočniť aj prostredníctvom sprostredkovateľov, najmä spoločnosti Picabo.cz, a.s., so sídlom: Africká 434/11, Praha 6 – Vokovice 16000, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Městského soudu v Praze, Oddiel:B, Vložka č. 14773, IČO: 284 78 649; za účelom uskutočňovania činností, ktoré zahŕňajú (i) marketingové a propagačné činnosti, (ii) profilačné činnosti a (iii) vykonávanie prieskumov v uvedenom rozsahu:

(i) Marketingové a propagačné činnosti uvedené v bode b) Informačného oznámenia pomocou metód spracovania uvedených v Informačnom oznámení, v papierovej podobe, automatizovanom alebo elektronickom formáte a predovšetkým prostredníctvom pošty alebo elektronickej pošty, telefonicky (vrátane automatických telefonických hovorov, SMS, MMS atď.), faxom a akýmkoľvek iným elektronickým kanálom (napr. internetové stránky, mobilné aplikácie), vrátane spracúvania osobných údajov za účelom účasti na marketingových a propagačných činnostiach uskutočňovaných tretími stranami uvedenými v bode d) Informačného oznámenia;

(ii) Činnosti vytvárania profilu uvedené v bode c) Informačného oznámenia, ktoré sa týkajú napríklad, bez uvedenia úplného zoznamu, správania a tendencie v spotrebe, návykov pri riadení vozidla alebo používania internetovej stránky; a

(iii) Vykonávanie prieskumov týkajúcich sa služby poskytovanej podľa bodu a) Informačného oznámenia, prieskumov trhu podľa bodu b) a d) Informačného oznámenia;

- poskytla moje osobné údaje na marketingové činnosti tretím stranám spojeným alebo prepojeným so spoločnosťou FCA Central and Eastern Europe Kft., uvedeným v bode d) Informačného oznámenia, najmä spoločnosti Fiat Chrysler Automobiles N.V., FCA Italy S.p.A., autorizovaným predajcom a autorizovaným servisom spojeným alebo prepojeným so spoločnosťou FCA Central and Eastern Europe Kft., s cieľom spracovania na marketingové a propagačné účely uvedené v bode d) Informačného oznámenia pomocou metód spracovania uvedených v Informačnom oznámení, v papierovej podobe, automatizovanom alebo elektronickom formáte a predovšetkým prostredníctvom pošty alebo elektronickej pošty, telefonicky (vrátane automatických telefonických hovorov, SMS, MMS atď.), faxom a akýmkoľvek iným elektronickým kanálom (napr. internetové stránky, mobilné aplikácie);

- uskutočnila prenos mojich osobných údajov do krajín EÚ a krajín mimo EÚ, vrátane USA, v súvislosti so spracovaním mojich osobných údajov spoločnosťou FCA Central and Eastern Europe Kft., tretími stranami spojenými alebo prepojenými so spoločnosťou FCA Central and Eastern Europe Kft., ktoré sú uvedené v bode d) Informačného oznámenia a/alebo inými subjektmi, ktoré konajú v mene spoločnosti FCA Central and Eastern Europe Kft. na základe osobitných zmluvných povinností a majú sídlo v členskom štáte EÚ alebo v štátoch mimo EÚ, vrátane USA;

- zasielala obchodné a marketingové informácie prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to najmä formou e-mailu, SMS, telefónu alebo faxom v zmysle ustanovenia § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

Vyhlasujem, že som bol informovaný spoločnosťou FCA Central and Eastern Europe Kft. o všetkých skutočnostiach obsiahnutých v § 15 a právach v zmysle § 28 Zákona, a to najmä o práve na informácie o tom, aké moje osobné údaje sú spracúvané, práve na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, práve na ich blokovanie, likvidáciu a pod.

Beriem na vedomie, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a mám právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla spoločnosti Fiat Chrysler Automobiles SR., organizačná zložka., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, Slovenská republika alebo emailom na adresu customercare.SK@fiat.com. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia do sídla spoločnosti Fiat Chrysler Automobiles SR., organizačná zložka alebo na vyššie uvedenú emailovú adresu.

Tento súhlas poskytujem na dobu trvania činností, pre ktoré sa tento údaj poskytuje.

Kliknutím na tlačidlo Odoslať nezáväznú objednávku potvrdzujem svoju žiadosť o službu uvedenú v bode a) Informačného oznámenia a dávam súhlas na spracovanie mojich osobných údajov na účely služby pomocou metód spracovania uvedených v Informačnom oznámení.

1} Rozumieme, že Súhlas dotknutej osoby má odkazovať na Informačné oznámenie, ktoré tvorí súčasť Právnych informácií - Všeobecných podmienok spoločnosti Central and Eastern Europe Kft.

 


Vybrané sezónne príslušenstvo

Ťažné zariadenia, strešné nosiče a boxy, nosiče bicyklov, zliatinové disky

20
%
zľava

Užívajte si jar so všetkou parádou, zaobstarajte svojmu autu praktické a užitočné doplnky značky Mopar®. Vyberte si z našej zvýhodnenej ponuky nosičov bicyklov, strešných nosičov, koberčekov, diskov z ľahkých zliatin a doplnkov do batožinového priestoru.

 • Strešné priečne nosiče
 • Strešné nosiče a boxy, nosiče bicyklov, windsurfov a kajakov
 • Ťažné zariadenia
 • Textilné a gumové koberčeky
 • Disky z ľahkých zliatin
 • Príslušenstvo do batožinového priestoru
 • Polepy
 • Kryty spätných zrkadiel a iné kity


Kompletný servis klimatizácie

29

Doprajte vášmu vozidlu kompletný servis klimatizácie - odstránime nečistoty, vyvákuujeme, opätovne naplníme a vydezinfikujeme celý systém. V prípade potreby doplníme chýbajúce chladiace médium (až do 0,3kg) a skontrolujeme peľový filter. Ak bude nevyhnutná jeho výmena, poskytneme vám na neho 20% zľavu.

 • Kontrola peľového filtra
 • Odsatie zvyškov média a nečistôt a opätovné naplnenie systému
 • Doplnenie chýbajúceho chladiaceho média (až do 0,3kg)
 • Práca autorizovaného servisu


Jarná servisná prehliadka

12

Pripravte svoje auto na novú sezónu. Naši technici skontrolujú dôkladne vaše brzdy, batériu, prevádzkové kvapaliny, stav pneumatík a dôležité súčasti vozidla. Budete tak mať istotu, že vás na cestách nič neprekvapí.

 • Kontrola funkcie a stavu stieračov a ostrekovačov
 • Kontrola stavu a čistenie čelného skla
 • Kontrola a nastavenie externého osvetlenia vozidla
 • Kontrola autobatérie diagnostickým prístrojom Midtronics s výpisom
 • Kontrola prevádzkových kvapalín (brzdová kvapalina, motorový olej, voda v ostrekovačoch, chladiaca kvapalina)
 • Kontrola stavu podvozku a zavesenia kolies
 • Vizuálna kontrola výfukovej sústavy
 • Vizuálna kontrola bŕzd
 • Kontrola stavu pneumatík - zmeranie hĺbky dezénu pneumatík a kontrola ich tlaku
 • Kontrola povinnej výbavy vozidla


Všetky originálne diely a oleje Selenia

Vrátane čelných skiel, výfukovej sústavy, filtrov, stieračov

20
%
zľava

Originálne náhradné diely Mopar® sú vyrobené tak, aby si v priebehu času zachovali svoju vysokú kvalitu a spoľahlivosť.

seleniaOleje selenia

30
%
zľava

Kvalitné oleje Selenia vám naviac zaručia ochranu vášho motorua i v extrémnych podmienkach.Údržba a kontrola:

Venujte svojmu vozidlu starostlivosť, ktorá sa vypláca.

klimatizace

Klimatizácia
Kontrolu klimatizácie je potrebné uskutočniť raz ročne. Stav klimatizácie ma významný vplyv na vnútorné prostredie vo vozidle a nezahmlený výhľad z neho. Ak zistíte, že výkon chladenia poklesol, požiadajte našich technikov, aby vám klimatizáciu otestovali.

filtry

Filtre
Filtre poskytujú hneď niekoľko druhov ochrany, od ochrany zdravia vodiča a pasažierov, až po ochranu motora vozidla a životného prostredia. Udržiavanie filtračného systému vášho vozidla v optimálnom stave zvyšuje životnosť vozidla aj vašu bezpečnosť na cestách.

brzdy

Brzdy
Brzdy musia byť kontrolované každých 10 000 km. Len tak budete mať istotu, že brzdové platničky aj kotúče sú v dobrom stave.

stěrače

Stierače
Zimná sezóna predstavuje pre stierače výraznú záťaž a znižuje ich funkčnosť. Aby bola zaručená perfektná viditeľnosť v akýchkoľvek podmienkach, je nutné vymeniť ich raz ročne.